Polityka Prywatności
Wersja z dnia 22 maja 2018
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE:  
 
W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem zarządzanych przez nas stron internetowych.    

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka myHillar.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, pod adresem ul. Spokojna 46, 83-010 Straszyn, zarejestrowaną po numerem KRS 0000727908, posiadająca numer NIP 6040200665 i numer REGON 36999343000000. Ilekroć w niniejszej polityce używamy sformułowania „My” należy to odnosić do Administratora, którego dane podane są w zdaniu poprzednim.   

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami:  
 - listownie na adres: ul. Spokojna 46, 83-010 Straszyn, lub  
 - mailowo na adres: kontakt@myhillar.com   

Będziemy starać się odpowiadać możliwie najszybciej. Zawsze jednak udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca, lub w krótszym terminie, gdy wynika to z przepisów prawa.   

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną.  

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.  

Dane osobowe, które gromadzimy to (przy czym zakres zbieranych danych dostosowany jest do celu przetwarzania): imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, adres stacjonarny, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer IP. W niektórych przypadkach możemy gromadzić także inne dane osobowe, gdy wymagać tego będzie zgodny z prawem cel przetwarzania danych osobowych.   
  
Nasze witryny internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych innych stronach internetowych zasady ochrony danych osobowych Sugerujemy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 
 
2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ. 
 
Twoje dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu zrealizowania umowy jaką między sobą zawieramy. Przykładowo, gdy kupujesz od nas bilet na wydarzenie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nasz system sprzedażowy w celu zrealizowania transakcji i system biletowy w celu wystawienia biletu. Twoje dane będziemy też przetwarzać w celu dostarczenia Ci zakupionych towarów (np. biletów) lub usług (np. przesłanie na maila kodów dostępowych do nagrań). Twoje dane osobowe posłużą nam także do wystawienia faktury lub rachunku. W przypadku przetwarzania Twoich danych, o którym mowa w tym akapicie, nie potrzebujemy na to przetwarzanie Twojej osobnej zgody. Przetwarzamy je na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.  
 
Ważne! Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzach zamówienia jest zawsze dobrowolne. Jeśli nie podasz jednak tych danych osobowych, które oznaczone są jako wymagane, nie będziesz mógł dokonać zakupu usługi lub towaru.   

Twoje dane osobowe będziemy mogli również przetwarzać bez Twojej osobnej zgody, gdy będzie to uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przykładowo, jeżeli dokonałeś zakupu naszego towaru lub usługi, ale nie dokonałeś pełnej płatności (o ile system stwarza możliwość korzystania z towaru lub usługi przed dokonaniem pełnej płatności), to będziemy mogli przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia roszczeń. W zakresie realizowania naszych usprawiedliwionych interesów, będziemy mogli także przetwarzać w niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszych witryn.   

Ponadto, od czasu do czasu możemy od Ciebie odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innych celach. Przykładowo możesz nam udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania Ci newslettera, czy też w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez nas albo współpracujących z nami partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany przeze Ciebie e-mail lub numer telefonu (tzw. „zgoda marketingowa”). W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać, a jej udzielenie jest zawsze dobrowolne i zawsze dotyczy konkretnego celu przetwarzania. Twoja zgoda marketingowa zostanie przez nas utrwalona, tak abyśmy mogli wykazać, że została ona nam udzielona.    

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać. Po wycofaniu tej zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, dla którego wcześniej wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.  
 
3. ODBIORCY LUB KATEGORIA ODBIORCÓW TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.  
 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym z nami. Powierzenie takiego przetwarzania następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu i w zakresie celów przez nas określonych. Podmioty te nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych dla realizacji własnych celów.   

W celu wykonywania umów, na podstawie których dokonujesz zakupu naszych towarów lub usług, jak również dla realizowania przez nas naszych uzasadnionych interesów, Twoje dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:  

 - podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,  
 - podmiotom świadczącym usługi hostingowe na naszą rzecz,  
 - podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz,  
 - podmiotom zapewniającym obsługę techniczną organizowanych przez na wydarzeń,  
 - podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne.   

W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu towarów i usług oraz przesyłania Ci informacji handlowej, Twoje dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne. Twoje dane nie zostaną wykorzystane przez te podmioty do marketingu, sprzedaży lub promocji ich własnych towarów lub usług lub marketingu towarów i usług innych podmiotów niż My (chyba że wyraziłeś zgodę na prowadzenie przez nas marketingu towarów i usług naszych partnerów biznesowych). 
   
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Twojej odrębnej zgody.  
 
4. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
 
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:  

 - w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia bądź zawartej między nami umowy – przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia lub przez okres wykonywania umowy,  
 
 - w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,  

 - w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania zgody, będziemy mogli jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo powszechnie obowiązujące (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)  

Może zdarzyć się, że w przypadku odpadnięcia jednej z podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych, będą one przetwarzane na innej podstawie (przykładowo, gdy złożyłeś zamówienie i jednocześnie wyraziłeś zgodę marketingową, to będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych pomimo zrealizowania zamówienia).  
 
5. PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci liczne uprawnienia. Należą do nich:  

5.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych  

W każdym czasie możesz od nas zażądać informacji o tym jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy te dane osobowe. Możesz się również do nas zwrócić o informację jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe. Jeśli informacje przekazane w sekcji „Okres przechowywania Twoich danych osobowych” są niewystarczające, na Twoje żądanie udzielimy Ci także bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie. Możesz także od nas żądać udzielenia wszelkich informacji związanych z Twoim prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, jak i wszelkimi innymi prawami.   

Co ważne, w każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie Ci kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócisz się o drugą ich kopię, możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli Twoje żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do nas przesłane drogą elektroniczną i nie zawierać będzie żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię swoich danych osobowych również otrzymasz drogą elektroniczną. W przypadku, w którym wydanie kopii Twoich danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Cię o braku możliwości wydania Ci żądanej kopii.  

5.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych  

W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie możesz też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.   

5.3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych  

W każdym czasie możesz od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:  

 - dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,   
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa,  
- gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone,   
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,  
 - wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.   

We wszystkich tych przypadkach, Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak Twoje żądanie nie zostanie spełnione w następujących przypadkach:  

 - gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,  
 - gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

Informujemy, że jednym ze stosowanych przez nas technicznych środków ochrony danych osobowych jest tworzenie kopii zapasowych naszych systemów informatycznych. Jeżeli będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, podejmiemy wszelkie rozsądne działania, aby Twoje dane nie były dostępne także w razie konieczności przywrócenia kopii systemu.   

5.4. Prawo, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

W przypadkach opisanych w niniejszej sekcji możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Twoich danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych możesz wystąpić, gdy:  

 - kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,  
 - gdy stwierdzimy, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów, lecz będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania,   
 - stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał ich zachowania w naszych systemach, gdyż uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,  
 - zgłaszasz do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania.   

Jeśli w powyższych przypadkach zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe, gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 
  
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze Cię o tym poinformujemy. 
  
5.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
  
Gdy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne lub analiza biznesowa), będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego uprawnienia.   

W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możesz żądać zaprzestania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu.   

5.6. Prawo, żądania przeniesienia danych osobowych 
  
W przypadku gdy będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziesz mógł żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel), tak abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż my administratorowi danych osobowych.   
 
5.7. Prawo, do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (uwaga: od 25 maja 2018 r. zmianie może ulec nazwa urzędu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych).   
 
6. PROFILOWANIE  
 
W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt. 4) RODO, to znaczy nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych (np. do oceny Twoich preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.).  
 
7. PLIKI COOKIES 
 
Nasze strony internetowe wykorzystują technologię plików cookies. Niemniej jednak, w tych plikach zapisywany jest wyłącznie numer IP urządzenia łączącego się z naszymi witrynami internetowymi. Inne dane osobowe nie są zapisywane w plikach cookies. Pliki cookies używane są w celu analizowaniu ruchu na naszych stronach internetowych i ustalenia, które urządzenia łączyły się z naszymi witrynami. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.  
 
8. PODSTAWY PRAWNE 
 
Niniejsza Polityka udostępniana jest w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z: 
 
8.1. art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922),  
8.2. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  
8.3. art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219),  
8.4. art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) 

Powered By ClickFunnels.com